Wzory deklaracji

Wzory deklaracji o wysokości opłaty:

Zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIV/120/2017 Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: DO-3.
  • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór załącznika do wyżej wymienionych deklaracji składany w przypadku wystąpienia wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji opłaty (np. w przypadku współwłasności nieruchomości): DO-Z.