Referat organizacyjno-gospodarczy

Krystyna Rogaczewska

Do zadań Referatu Organizacyjno - Gospodarczego należy:
  • Ewidencja działalności gospodarczej.
  • Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z poszczególnymi Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Przedsięwzięcia OC i Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy.
  • Koordynacja ubezpieczeń od: odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od kradzieży itp., ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu
  • Wykonywanie  obowiązków właściciela w stosunku do budynku Urzędu oraz budynków i budowli administrowanych przez urząd,
  • Zapewnienie prawidłowych warunków pracy , bhp i ppoż.,
  • Ubezpieczenie majątku gminy,
  • Nadzór i rozliczanie godzin pracy  pracowników społecznie użytecznych,
  • Prowadzenie ewidencji i nadzorowanie procedur całości zamówień publicznych.