Nieruchomości

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1. Tworzenie zasobu nieruchomości i ewidencjonowanie ich,
2. Informowanie o możliwości korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przygotowywanie dokumentów o wykonaniu lub niewykonaniu pierwokupu,
3.Przedstawianie propozycji obrotu nieruchomościami,
4. Prowadzenie procedury zbycia, nabycia i zamiany nieruchomości oraz oddania ich w użytkowanie,
5. Przygotowanie nieruchomości komunalnych do zbycia lub dzierżawy w drodze przetargowej:

1) zlecanie ewentualnych koncepcji możliwości zagospodarowania konkretnych działek lub podziału na nowe działki;
2) zlecanie koniecznych podziałów geodezyjnych;
3) zlecanie wyceny nieruchomości;
4) prowadzenie procedury przeznaczenia nieruchomości do zbycia lub dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości;
5) formułowanie ogłoszeń Wójta o przetargach;
6) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w przetargu ustnym i ofert w przetargu pisemnym;
7) przygotowywanie protokołów z przeprowadzonych przetargów;
8) obsługa komisji przeprowadzającej przetarg;
9) obsługa zawierania umów notarialnych – transakcje zbycia i umów cywilnych – dzierżawy,

6. Prowadzenie procedur zamiany nieruchomości i ich wykonanie, protokoły uzgodnień, dokumentacja, akty notarialne, protokoły przejęcia – przekazania nieruchomości zamiennych,
7. Prowadzenie kontroli realizacji umów dzierżawy, przedłużanie, rozwiązywanie umów, aktualizacja stawki dzierżawy i wszelkie zmiany w umowach na wniosek stron,
8. Obsługa prac komisji przeprowadzającej negocjacje i rokowania,
9. kontrola realizacji warunków oddania w użytkowanie wieczyste w zakresie właściwego wykorzystania gruntu,
10. Przygotowywanie projektów umów użyczenia, użytkowania nieruchomości gminnych dla różnych celów,
11. Przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych na wniosek zainteresowanych i protokolarne przejmowanie zbędnych nieruchomości lub ich części,
12. Naliczanie opłat rocznych użytkownika wieczystego i uwzględnianie zaakceptowanych wniosków o ulgę w opłatach, rozłożenie na raty, o przesunięciu terminu płatności lub o umorzeniu,
13. Aktualizacja wysokości opłat rocznych w zależności od wartości gruntów i sposobu wykorzystania,
14. Przeprowadzanie procedur wykupu prawa użytkowania wieczystego i ewentualnych zmian zawartych umów użytkowania wieczystego,
15. Statystyka związana z obrotem nieruchomości – prowadzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
16. Kontrola i regulowanie władania mieniem komunalnym,
17. Kontrola zgodności wykorzystania gruntów gminnych z przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego,
18. Współpraca z referatem finansowym w realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi z zakresu ewidencji środków trwałych w odniesieniu do obrotu nieruchomościami,
19. Wydawanie decyzji w sprawach przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
20. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
21. Przygotowywanie umów dzierżaw gruntów na cele rolne,
22. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
23. Rozgraniczanie nieruchomościami,
24. Procedura scalania gruntów,
25. Prowadzenie operatu nazewnictwa obiektów i numeracji nieruchomości oraz jego aktualizacja,
26. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej obiektu przed nadaniem mu nazwy,
27. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów porządkowych,
28. Inwentaryzacja mienia komunalnego,
29. Kontrola i regulowanie stanu prawnego mienia komunalnego poprzez współpracę z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.
Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym
Wykaz nieruchomości do najmu - ośrodek zdrowia
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW