Ogólne

Sołtys: Katarzyna Wolska

Rada Sołecka:

Gedowska Irena
Kozłowski Bartłomiej
Snuzik Iwona
Szychowska Ewa


Z kart historii:

Źródła archeologiczne potwierdzają obecność osadniczą na obecnym terenie wsi w okresie wpływów rzymskich, tj. I-IV w. Penetrację terenu przez kupców wędrujących bursztynowym szlakiem poświadczają znaleziska. Najcenniejsze stanowi skarb monet rzymskich. Chociaż po raz pierwszy nazwa Smętówko pojawia się dopiero w XVII w. wiadomym jest jego starsze zamieszkanie. W II poł. XVI w. folwark stanowił dobra rycerskie (szlacheckie) J. Frąckiego herbu Ostrzewie Prusa z pochodzenia. Pod względem sądowym, skarbowym i sejmikowym przynależne do okręgu nowskiego. Po wprowadzeniu świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów wieś przynależała do USC w Kopytkowie. W 1937r. dobra objęto planem parcelacyjnym, do dziś zachowały się na terenie wsi Poniatówki z tego okresu. Smętówko leży niecałe 2km od Smętowa Gr. przy szosie Smętowo – Lalkowy. Na wzgórzu stoi eklektyczny pałac z mniej więcej 1860r. o bardzo oryginalnej, rzec można „kubistycznej” bryle.Warte zobaczenia:

Pałac, obecnie zaadoptowany na funkcję mieszkaniową oraz zaplecze świetlicowe.