Ogólne

Sołtys: Irena Muszyńska

Rada Sołecka:


Melka Michał
Radelski Mariusz
Reptowska Małgorzata
Ciesielska Janina


Warte odwiedzenia:

Centrum Kultury Kociewskiej Lalkowy

Gotycki kościół z XIV p/w św. Barbary w Lalkowach


Z kart historii:

Pierwsze ślady działalności człowieka na terenie wsi i okolic pochodzą z młodszej epoki kamienia. Świadczą o niej znaleziska neolityczne – kamienne toporki – datowane na okres 5000 - 4000 lat wstecz. Ciągłość osadniczą zachowują te tereny również w epoce brązu i żelaza. W 1952 r. pod Lalkowami odkryto cmentarzysko, w którym znaleziono grób skrzynkowy zawierający 8 popielnic ze spalonym kośćmi ludzkimi. Podobne cmentarzysko datowane na wczesną epokę żelaza znaleziono w Lalkowach w 1968 r.
Czasy średniowiecza wsi oświetlają nie tylko zabytki archeologiczne ale też pierwsze, skąpe, źródła pisane. Zachowane dokumenty z I poł. XIII w. wzmiankują, wśród 17 zlokalizowanych na obszarze między Wisłą a dolnym odcinkiem Wierzycy, wieś Lelikowo, identyfikowane z obecnymi Lalkowami. Pad nazwą Lelikou miejscowość wymieniona została w dokumencie z 1245 r. W XIX w Lalkowach była gorzelnia i młyn parowy z wiatrakiem. Od czasów średniowiecza, potwierdzone jest w źródłach istnienie szkoły parafialnej. W Lalkowach bardzo prężnie działa Towarzystwo Przyjaciół Lalków, które swoją działalnością promuje aktywność fizyczną oraz kulturową wśród mieszkańców całej gminy.
We wsi znajduje się gotycki kościół parafialny p.w. św. Barbary zbudowany z inicjatywy Krzyżaków w całości z cegły. Po raz pierwszy konserwowany w 1409 r., w 1862 r. spłonął. Odbudowany w latach 1863 – 1866 na nowo uposażony neogotyckim wystrojem wnętrza. Wokół znajduje się starodawny cmentarz. Kościół został wpisany do rejestru zabytków.